poniedziałek, 11 listopada 2019

Na 101 rocznicę Odzyskania Niepodległości


,, [...] Po całowiekowej zgórą niewoli ujrzała się Polska częściowo wyzwolona z pod obcych rządów, ale zniszczona czteroletnią wojną, pozbawiona wojska, skarbu, aparatu urzędniczego, z ziemiami zachodniemi pod władzą niemiecką i z zagrożonemi z wszech stron granicami. [...]
   Trudność warunków, w jakich znalazło się powstające państwo polskie, potęgował początkowo brak uznanej powszechnie władzy i antagonizmy zwalczających się obozów. Rada Regencyjna, wobec niemożności utworzenia rządu koalicyjnego, powołała gabinet narodowo - demokratyczny J. Świerzyńskiego, który jednak po kilkunastu dniach usunęła (3 list.). W Lublinie utworzył się 8 list. rząd socjalistyczno - chłopski pod przewodnictwem Daszyńskiego, który wysunął program republiki ludowej i radykalnych reform społecznych. 10 list. powrócił do Warszawy uwolniony z Magdeburga Piłsudski, przejął z rąk Rady Regencyjnej władzę wojskową, następnie cywilną (14 list.), skłonił silne liczebnie, ale rozprężone wojska niemieckie do opuszczenia Kongresówki, i powołał złożony z socjalistów i ludowców gabinet J. Moraczewskiego, który rozpisał wybory do sejmu ustawodawczego na podstawie pięcioprzymiotnikowej ordynacji, zadekretował ośmiogodzinny dzień pracy i zajął się organizowaniem administracji i wojska. 27 grudnia wybuchło powstanie w Poznańskiem, które władzę nad krajem oddało w ręce polskie. Znaczne uspokojenie w roznamiętnione walki stronnictw wniósł utworzony 16 stycznia 1919 r. bezpartyjny gabinet Ign. Paderewskiego. 9 lut. zebrał się sejm, który ustawą z 20 lut. ogłosił się 'władzą suwerenną i ustawodawczą', Piłsudskiemu zaś powierzył w dalszym ciągu urząd Naczelnika Państwa. Po burzliwym okresie przewrotów dokonała się konsolidacja polityczna stosunków; pozostało olbrzymie zadanie budowy państwa i ustalenie jego granic, zarówno w zmaganiach dyplomatycznych, jak z orężem w ręku. [...]'' - ,,Encyklopedia Powszechna Wydawnictwa Gutenberga tom 13 Polska''

Z okazji dzisiejszego święta i sobie i wszystkim Czytelnikom życzę, abyśmy zawsze żyli w niepodległej Polsce ;).